Yhdistyksen säännöt

Säännöt on hyväksytty Kouvolan Nuorkauppakamari ry:n kokouksessa 26.2.2021.


Konukan säännöt 26.2.2021 pdf.

 

Säännöt

 

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Kouvola ja Iitti.

 

2.§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Junior Chamber International Inc. (JCI)-nimisen järjestön (seuraavassa JCI) hengen ja pyrkimysten mukaisesti ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (seuraavassa Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten aikuisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden:

 1. Kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,
 2. kehittää johtamisosaamistaan osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,
 3. osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhteisönsä taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,
 4. antaa taloudellista tietämystä yhteiskunnan muille jäsenille sekä
 5. lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

 

3.§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,
 2. järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,
 3. toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
 4. edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen Kymenlaakson kauppakamariin.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilapäisesti harjoittaa ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan sekä myydä mainos- ja ilmoitustilaa jäsenlehdessään ja -luettelossaan sekä harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa kuten yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä ja muuta näihin verrattavaa toimintaa ja harjoittaa sijoitustoimintaa sijoitustoimintaohjesäännön mukaisesti.

 

4.§

Jäsenet Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua Kouvolan talousalueen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät ja nuorkauppakamaritoiminnasta kiinnostuneet 18-40 - vuotiaat henkilöt.

Jäsenen on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa jäsen täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimintavuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta.

Varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen. Kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsenmaksun, koejäsen maksaa koejäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Koejäsenellä, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

5.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13§:n mukaisesti. Ero astuu voimaan sen toimintavuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai ei ole osallistunut millään tavalla yhdistyksen toimintaan viimeisen 12 kk:n aikana.

Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

 

6.§ Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain loka-marraskuussa vaalikokoukseen ja helmikuussa vuosikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viikko ennen kokousta postitse tai sähköpostilla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tällä lailla osallistuvalla on läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus.

Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Varsinaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan yhdistykselle.

 

7.§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta
 2. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä laatima lausunto
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 4. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma
 5. Määrätään koejäsen-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8.§ Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 2. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista
 3. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
 4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9.§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

 

10.§ Kokousmenettely

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksessa, jossa etäosallistuminen on sallittu, noudatetaan yhdistyksen vahvistamaa äänestys- ja vaalijärjestyksen etäosallistumista koskevia määräyksiä.

 

11.§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja sekä 2-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi toimintavuosi. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.

Vaalikäytäntöön liittyen varapuheenjohtajan (DP) on esitettävä kiinnostuksensa puheenjohtajan virkaan kesäkuun loppuun mennessä. Ellei varapuheenjohtaja ole ilmoittanut kiinnostustaan tehtävään hallitukselle tähän päivään mennessä, tehtävä on avoin haettavaksi muulle jäsenistölle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet yhdistyksen hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla. Osallistuminen kokoukseen virtuaalisesti teknisillä neuvottelulaitteilla on sallittua.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on 3/4 hallituksen koko jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

12.§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm.:

 1. vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,
 2. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
 3. ohjata ja valvoa projektityöskentelyä
 4. nimittää projektipäälliköt ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

 

13.§ Puheenjohtajat

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, jotka eivät valitse puheenjohtajakseen toista yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Muutoin varapuheenjohtajan tehtävänä on perehtyä kamarin toimintaperiaatteisiin.

 

14.§ Toimintalohkot

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Hallituksen jäsenet ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektipäälliköihin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektipäälliköitä.

 

15.§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

16.§ Toiminnantarkastajat, vuosi- ja tilikertomukset

Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa (ja mahdollinen varatoiminnantarkastaja), jotka tarkastavat yhdistyksen talouden ja hallinnon. Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös liitteineen. Toiminnantarkastajien tulee kahta viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa vuosikertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 

17.§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

 

18.§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista ja hyväksytyistä äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon se, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Kouvolan Nuorkauppakamari ry:n kokouksessa 26.2.2021


Kouvolan Nuorkauppakamari ry

Varjopolku 6
45700 Kuusankoski

Verkkolaskuosoite: 003708667571
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH
Y-tunnus 0866757-1

Facebook | Kalenteri

© 2024 | Kouvolan Nuorkauppakamari

Design by HOOP